Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (01)

BNEJSS 2020 (06) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Özkan ENGİN

Tekirdağ İlinde Maden Kömürü Üretiminin Analizi

Analysis of Mineral Coal Production in Tekirdağ Province

1-6

Caner SANCAKTAR

1878-1945 Döneminde Sancak Sorunu: Avusturya, Sirbistan, Karadağ ve Boşnaklar

The Sanjak Issue Between 1878-1945: Austria, Serbia, Montenegro and Bosniaks

7-17

Hikmet ASUTAY, Serap PEKBAK, Sinem TAŞDEMİR

Franz Kafka’nın “Dönüşüm” Adlı Eserinin Dört Farklı Çevirisine Eleştirel Bakış

Critical Perspective on Four Different Translations of Franz Kafka's “Transformation”

18-33

Teoman AKPINAR, Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems Encountered by the Certified Public Accountants in Professional Life and Solution Suggestions

34-53

Hilal Ezgi KANAR, Coşkun DOĞAN

Edirne Örneğinden Hareketle Hıdırellez Geleneği

Hıdırellez Tradition Based on Edirne Example

54-59

H. Burçin Henden ŞOLT

Yerel Kalkınmada Kentsel Beşerî Sermayenin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Urban Human Capital in Local Development

60-66

Leonilo B. CAPULSO

Mayap Mentoring Program: Its Impact To Select Researchers In Pampanga

67-74

Zeynep TAÇGIN

Patent Sahibi Akademisyenlerin Patentleme Sürecine İlişkin Görüşlerini Yansıtan Nitel Bir Çalışma

A Qualitative Study Reflecting the Patents' Opinions on the Patenting Process

75-88

Hüseyin EBADİ

Bütünleşik Anksiyete Stres Ölçeği Ölçek Geliştirme Çalışması

İntegrated Anxiety Stress Scale Scale Development Study

89-99

Pınar AVCI

Holding Firmalar ve Holding Firmaların Sermayelerine Katıldıkları Firmaların (Bağlı Ortaklık ve İştirakler) Arasında Değer İlişkisi

The Value Relationship between Holding Companies and their Subsidaries and Affiliates

100-117

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top