Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (Special Issue)

BNEJSS 2020 (06) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Hande Özolgun AKKURT, İsmail Hakkı İNAN

Tarım İşletmelerinde Tarımsal Destekler, Ödenen Tarımsal Vergi ve Kesintiler: Tekirdağ İli Örneği

The Evaluation of Keeping Records in a Agricultural Enterprises with Regard to Turkey’s Agriculture and Economy: The Case of Tekirdağ Province

1-7

Hande Özolgun AKKURT, İsmail Hakkı İNAN

Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde Gayri Safi Üretim Değerlerinin İncelenmesi

Investigation of Gross Production Values in Agricultural Enterprises of Tekirdağ Province

8-13

Baiba ZVIRBULE

Business Environment Assessment Using Accounting Regulatory Elements in Latvia

14-23

Besime ZIBERI

Skills Mismatch in the Labor Market a Precondition of Brain - Drain Phenomenon in Developing Countries with Special Emphasis in Kosovo

24-30

Birgül DEMİR

Örgütlerde Toksik Lider ve Toksik İlişkiler

Toxic Leader and Toxic Relations In Organizations

31-35

Elif ULER

Tükenmişlik ve Örgütsel Tükenmişlik Üzerine Literatür Taraması

Literature Review on Burnout and Organizational Burnout

36-43

Fırat ŞAHİNYILMAZ

Hipnozun Pazarlamada Kullanımı

Sponsorship As An Advertisement Tool

44-47

Hilal ÇELİK

Öğrencilerin Liderlik Özelliklerine İlişkin Tutumları ve Görüşleri

Students 'Attitudes and Opinions On Leadership Attributes

48-56

Rana Özyurt KAPTANOĞLU, Bora GÜNDÜZYELİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

Management Information Systems Development

57-64

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR

Ürünlerde Helal Sertifikasyon ve Logo Uygulamaları

Halal Certification and Logo Applications in Products

65-68

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR

Etkinlik Pazarlaması Kapsamında Algılanan Sosyal Faydanın Etkinliğe Katılım Algısı, Etkinlik Tatmin Düzeyi Ve Marka Hoşnutluğu Üzerindeki Etkisi: Üniversitelerde Düzenlenen Kariyer Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma

The Effect of Social Benefit Perceived in the Scope of Event Marketing on Perception of Participation in the Event, Level of Activity Satisfaction and Brand Satisfaction: A Research on Career Efficiency Organized at Universities

69-77

Tayfun GÜVEN

Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

Sponsorship As An Advertisement Tool

78-82

Bekir DEĞİRMENCİ

Covid-19 Algısının Sosyal Endişeler Üzerindeki Etkisinde “Sıkıntıya Dayanmanın” Aracılık Etkisinin İncelenmesi

Examining the Mediating Effect of “Distress Tolerance’s" on The Impact of Covid-19 Perception on Social Anxiety

83-93

Tufan SARITAŞ

Türkiye’de Turizmin Yabancılara Yapılan Konut Satışlarına Etkisi

Tourism's Impact on Housing sales made to foreigners in Turkey

94-100

Zafer CESUR

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Destinasyon Aidiyeti Kavramının İncelenmesi

Examination Of The Concept Of Destination Belonging Within The Scope Of Destination Marketing

101-107

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top