Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (04)

BNEJSS 2017 (03) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Özgür KAYAPINAR, Senem ERGAN, Pınar YÜRÜK KAYAPINAR

Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama

An Examination the Dimensions of Entrepreneurial Marketing in Terms of SME and Manager Profiles:An Application in TEKİRDAĞ

1-14

Dimitar NIKOLOSKI

The role of Foreign Direct Investments as generator of employment in the Macedonian manufacturing sector

15-27

Serdar ÖĞE, Mehmet KAPLAN

Girişimcilik Eğitiminde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on The Role of Positive Psychological Capital in Entrepreneurship Education

28-33

Veronija NOLCHESKA

Macedonian Tweens’ Brand Awareness and Their Influence on Family Purchasing

34-44

Gözde KOCA, Sema BEHDİOĞLU

Integrated SWOT-AHP Approach in the Assessment of GSCM in Turkey

45-54

Süleyman Emre ÖZCAN, Refika ATALAY

Konya’da Makine- Aksam İmalatı Yapan İhracatçı Kobi’lerin İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Uygulama

An Application Concerning the Problems Confronted by The Exporter Sme’s Manufacturing Machine and Spare Parts in Konya

55-66

Alpaslan YÜCE, Çağlar SAMSA

Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama

The Effect of Social and Tecnological Innovation Tendencies on Exploratory Buying Behavior Tendencies: A Study on Students of Kafkas Universty

67-74

Veronija NOLCHESKA

The Influence of Social Networks on Consumer Behavior

75-87

Faruk AKIN

Türkiye ve Seçilmiş Balkan Ülkelerinde Makroekonomik Kırılganlık: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Macroeconomic Fragility in Turkey and Selected Balkan Countries: A Comparative Analysis

88-96

Sadık BAYRAKTAR, Ayşe Akyol, Selin ESEN

Türkiye’deki Bitkisel Yağ Sektörünün Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

Examining the Vegetable Oil Sector in Turkey Through Multidimensional Scaling Analysis

97-105

Gürkan ATEŞ, Ergül HALİSÇELİK

Cost & Benefit Analysis of Investment Projects Financed by The World Bank

106-116

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top